Hoşgeldiniz,
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Kaymakam nedir, görevleri ve özellikleri nelerdir?

Kaymakam nedir, görevleri ve özellikleri nelerdir?
  • 10.05.2018

Kaymakamlık-Kaymakam, bir ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan yönetimi ilçede en büyük devlet görevlisidir.

-Kaymakam Arapça bir kelime olup Türkçe karşılığı ilçebay olarak geçmektedir. Özellikle 1970’li yıllara kadar İlçebay ismi kullanılmıştır.

-Kaymakamlık sınavını kazandıktan sonra yaklaşık olarak 3 yıl süren bir staj eğitiminden sonra Müşterek bir kararname ile atanmaktadırlar.

-Valiye bağlı olarak çalışmaktadırlar.

-Yasalar gereği kaymakam yerine başka bir mesleğe mensup olmayan kişiler vekaleten dahi bakamazlar.

-Kaymakam görev yaptığı ilçe sınırları içindeki bütün asayiş ve güvenlikle ilgili kolluk kuvvetlerinin amiridir. Mülki amiridir.

Kaymakam olabilmek için hangi okulları bitirmek gerekiyor?

-Siyasal Bilgiler Fakültesi

-Hukuk Fakültesi

-İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

KaymakamKaymakamın görevleri nelerdir?

Kaymakamın çok çeşitli görevleri bulunduğundan dolayı burada bazı kaynaklardan sadece önemli olan bölümlerini yazmak tam anlamıyla fayda sağlanamayacağı düşüncesi ile kaymakamın tüm yetkileri ve görevleri Karşıyaka Kaymakamlığı resmi web sitesinden alınarak aşağıya çıkarılmıştır.

I – ALT YAPI ÇALIŞMALARI

A) Genel Bütçe

B) İl Özel idare Bütçesi ( 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu)

C) Hizmet Götürme Birlikleri Bütçesi (Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği)

D) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kanunu

E) Dernekler (5253 sayılı Dernekler Kanunu)

F) Özel Kişiler+Özel Hukuk Tüzel Kişileri

G) Organize Sanayi Bölgeleri ( İcra +Takip + Denetim )

II – ÜST YAPI ÇALIŞMALARI

A) HUKUK UYGULAMALARI

1-TAHLİYELER

a)3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve Bağlı Yönetmelik : Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar üzerine Zilyede teslim edilecek taşınmaz mal kilitli veya kapalı ise, açılması zorunludur.İnfaz mahallinde hazır bulunan mütecaviz veya vekilinden, bunlar yoksa aile efradından veya işçilerinden reşit olan kişilerden taşınmaz malı açması istenir, gerekirse zorla açtırılır. Bunların mümkün olmaması halinde, infaz memuru tarafından tutanağa geçirilmek suretiyle kilit ve her türlü tertibin kırılarak açtırılması temin edilir.

b)634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ek-2 maddesi kapıcı tahliyesi : Kat malikleri kurulunca, sözleşmesi feshedilen veya sona eren kapıcı, on beş gün içerisinde bu yeri boşaltmadığında mülki amirin kararı ile bir hafta içinde boşalttırılır.

c)2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75 inci maddesi : Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan işgalli taşınmaz mallar; idarenin talebi üzerine bulunduğu yer mülki amirince en geç 15 gün içerisinde tahliye edilerek idareye teslim edilir.

d)2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu 8 inci, Yönetmeliğin 34 üncü maddesi : Konutlar, 33 üncü Madde de belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşaltılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

e)5737 sayılı Vakıflar Yasasının 20 nci maddesi : Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait onarımı planlanan vakıf kültür varlıkları ile yatırım yapılacak taşınmazlar; kira süresinin bitiminden bir ay önce bildirim yapılmak kaydıyla, hiçbir hüküm ve karara bağlı olmaksızın Genel Müdürlüğün talebi üzerine kira süresi sonunda mülki amirlikçe tahliye edilir.

2- CEZALAR

a)1111 sayılı Askerlik Kanununun 84,86,87,89 ncu maddeleri : Belirtilen maddelerdeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda verilen cezalardır.

b)4077 sayılı Tüketicinin Hakkının Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi : Sattığı ürünün veya hizmetin fiyatını gösterir etiketi bulunmadığından verilen idari para cezalarıdır. Ayrıca 25 ve 26. maddeler.

c) 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kanununun 8 nci maddesi : TAPDK Belgesi olmadan ürün satış ve sunum yapan yerler hakkında verilen idari para cezaları mülki amir tarafından verilir.

d)Yabancılar (5683 sayılı Yabancıların Türkiyede İkameti ve Seyahatleri Hakkında Kanun) : 12. madde medeni hal değişikliğinin 15 gün içinde ve 14. madde ikamet değişikliğinin 48 saat içinde ilgili makama bildirilmediği durumunda idari para cezası mülki amirce verilir.

e) Sigara (4207 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5.maddesi) : Tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu yerlerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumlularına mülki amir tarafından idari para cezası verilir.

f) Trafik (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu: 36, 39, 48/5, 118/7, 123.ncü maddelerini ihlal eden sürücülere ve sürücü kursu sahiplerine idari para cezası uygulanması.

g) Sağlık Kuruluşları :(1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun) (6197 sayılı Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun) (Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik) : Bu Kanunlarda ve yönetmelikte yazılı olan cezalar mülki amir tarafından verilir.

-6197 S.K. Madde 45 Değişik:(08.02.2008 tarih ve 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 173. maddesi) Eczaneyi işletmeye başladıktan sonra mazeretsiz olarak ve mücbir sebepler dışında eczanesi olan yerlerde otuz gün, olmayan yerlerde on gün müddetle eczanesini kapalı bırakan veya teftiş sırasında görülen noksanların tamamlanması için yapılmış iki yazılı ihtara riayet etmeyen eczacılara, beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

-1219 S.K. Madde 70: Bu kanunda yazılı olan idari para cezaları mülki idare amiri tarafından verilir. Salahiyeti olmadığı halde hasta bakıcı eden ve bu unvanı takınan vb. Madde 60: Sünnetçi olarak atanan kişinin nakil bildiriminde bulunmaması. Madde 50: İkametlerini ve naklini bildirmeyen ebeler, 29. maddeye riayet etmeyen dişçiler hakkında. 5, 6, 10, 12, 15, 23 ,24. maddelerine riayet etmeyen tabipler.

3-4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİN YARGILAMASI HAKKINDA KANUN : Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin karar verilir ve bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

4- 3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN VE YÖNETMELİK: Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için zilyedi yetkilisince yapılan başvuru üzerine 15 gün içerisinde mülki amirce verilen mülkiyet yönünden bir hak sağlamayan, sadece bir idari zabıta tedbiri niteliğindeki kesin karardır.

B) SOSYAL DEVLET

1-3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu : Fakir ve Yardıma muhtaç kişilerin tespiti ile ayni ve nakdi yardım yapılması.

2-SGK gelir testleri (5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası 60. maddesinin 1/c bendi) : Genel Sağlık Sigortası Hükümleri Kapsamındaki kişilerin müracaatlarının alınıp, müracaatçının hangi gelir kategorisine girdiğinin tespit edilmesi.

3-2022 Kanun : 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanmasına ilişkin başvuru ve karar işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

4-İnisiyatifler (Dernek ve Özel Kişiler) : Kamu yararına uygun olarak, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerini gerçekleştirmek, destek olmak üzere kişi kurum ve kuruluşların toplayacağı yardımlar ve dernek ve özel kişilerin katkılarıyla yapılan işlemler. Bu işlemlerin gerçekleşmesinde koordinenin sağlanması.

C) HALKLA İLİŞKİLER

1- Başvuruların alınması ve sonlandırılması

a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun : Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

b)4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu : kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin 15 gün içerisinde bir kopyasının verilmesidir.

2 – Temsil ve Kutlamalar

a) Bayram ve Resmi Günler : Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılan Tören ve Kutlamalara başkanlık edilmesi, resmi ziyaretlerin kabul edilmesi.

b) Sınır Görüşmeleri : Sınır ötesi bayramlaşma usul ve esaslarına göre mülki amirin başkanlığında oluşturulan heyetin görüşmelere iştirak etmesi

c) Ziyaretler : Belirli gün ve haftalar sebebiyle yapılan ziyaretler.

D) HÜKÜMET TEMSİLİNDEN KAYNAKLANAN İCRAAT VE DENETİMLER

1- 5442 İl İdaresi Kanunu md. 32: İlçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri olarak suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için gereken tedbirleri almak.

2- 5188 s. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun md. 6: Yukarıdaki yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve personeli kaymakamın ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır. Konuyla ilgili idari para cezaları kaymakam tarafından verilir. (md 20)

3- Adli ve Askeri TeşkilatDışında o ilçede bulunan Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler. (5442 sayılı Kanunun 31/ç maddesi)

4- 5393 sayılı Belediye Yasası : İcraat ve denetim, personel görevlendirilmesi, Belediyeyle müşterek çalışma yapılır.Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir. (Madde 6)Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur. (Madde 9) Meclis Kararları kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. (Madde 23) Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından denetlenir. (Zabıta yönetmeliği 30. madde)

3- Ruhsatlar

a) Lokal Ruhsatları (5253 sayılı Dernekler Kanunu Yönetmeliği) : Derneğe bağlı lokal izin belgesi düzenlenmesi ve lokallerin denetimi.

b) İnternet Kafe (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanununa dayanılarak çıkarılan 26687 sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları hakkında Yönetmelik) gereğince izin belgesi tanzim edilir, denetimleri yapılır.

c) Silah (6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun) : Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının onayı.

d) Sağlık (17.2.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 10 ncu maddesi) : Su satış yeri izin belgesi ile su nakil aracı izin belgesi verilmesi ve denetimlerinin yapılması.

4- Yerel Yönetim (Belediye + Köy ve Mahalle Muhtarlarına İlişkin Görevler) : Kaymakamlığa sunulan ve Belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren başvuruları incelenmek ve sonuca bağlanmak üzere Belediye Başkanlığına gönderilir. Ayrıca 4483 sayılı Kanun kapsamında köy ve mahalle muhtarları ile ilgili yapılan iş ve işlemler, izin işlemleri, diğer işlemler ve bütçe onaylaması yapılır.

5- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri : Başkanını Kaymakamın görevlendirdiği birlik, köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirir. Gerekli kaynak bu birliklere aktarılır ve söz konusu iş, birliğin tâbi olduğu esas ve usûllere göre sonuçlandırılır. (5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Madde:18)

6- Kurullar

a) İdare Kurulu : Kaymakam başkanlığında oluşturulan İlçe İdare Kurulu, Askerlik ve Muhtaçlıkla ilgili kararlar alır.(5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Madde:8)

b) Vakıf Mütevelli Heyeti : Ayni ve nakdi yardım, gelir tespiti, 2022 maaşı ile ilgili müracaat eden kişilerin dosyalarının hazırlanarak mütevelli heyetine sunulması ve karara bağlanması.(3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Madde:7)

c) Hıfzısıhha Kurulu : Koruyucu sağlık konusuna ilişkin tedbirler ve kararlar alınır. (1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde:24)

d) İnsan Hakları Kurulu : Kaymakam başkanlığında oluşturulan İlçe İnsan Hakları Kurulu, insan hakları ihlal iddialarını kapsayan ihbar, dilek, talep ve şikayetler incelenerek kurulda görüşülür ve tavsiye niteliğinde kararlar alınır.(23.11.2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği Madde:6)

e) Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu : Hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele esas ve usullerini tespit etmek amacıyla kararlar alır.(3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği Madde:91)

f) Kurban Hizmetleri Kurulu: Kurban bayramı öncesi ilçede alınması uygun görülen tedbirlere ilişkin kararlar alır.( 24.10.2001 tarih ve 2001/3214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik Madde: 4)

g) İlçe Spor Güvenlik Kurulu: Spor müsabakalarında ulus ve uluslar arası kurallar çerçevesinde güvenliğin sağlanması ve şiddetin önlenmesi. (22.12.2012 tarih ve 28505 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Madde:5)

h) Fahri Tanıtım Kurulları: Çeşitli kurulların fahri başkanlıklarından oluşan kurullar. (Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu, Türk Hava Kurumu vb)

7- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun : Afetlerin meydana gelmesinden sonra Kendilerinden yardım istenilen afet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar yetkilerini kullanarak bütün imkan ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar.

- Askerler ve hakim sınıfında bulunanlar hariç 18-65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev vermeye, bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere resmi ve özel her türlü taşıt araçlarına, makine alet ve edevatına el koymaya, devlete, mahalli idarelere evkafa iktisadi devlet teşekkülleri bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; yetmemesi halinde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina ve müştemilatı bahçe ve arsa gibi araziyi geçici olarak işgale yetkilidir. (Madde 6)

- Afet bölgesinde veya civarında bulunan ordu, jandarma birlik ve müessese kumandanları vali veya kaymakamlar tarafından istenilecek yardımları üstlerinden emir beklemeksizin yapmaya mecburdur. (Madde 7)

- Rasat istasyonları, mülki ve askeri bütün resmi makam ve müesseseler afetlerin vuku haberini mülki amire bildirmek zorundadır. (Madde 8)

- Afetlerin vukunda bölgeye mülki amir ve alakalı makam ve diğer müesseseler tarafından gönderilecek her türlü ekip, malzeme, vasıta bedeli sonradan ödenmek üzere sevk edilir.(Madde 9)

- Afet Bölgelerinde yapılacak teknik işler : Fen kurulları tarafından afetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu tesisleri hakkında o il ve ilçenin en büyük mülki amirine ayrı bir rapor verilir. Bu makamlarca bu binalar derhal boşaltılır. Yıkılması gerekenler mülki idare amiri emriyle yıktırılır. (Madde 13 a bendi)

8-2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu: Olağanüstü hal ilanını gerektiren olayları ve tedbirlerin uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili önerilerde bulunmak üzere Bölge valisinin gerek görmesi veya olağanüstü halin bir ilde ilanı halinde, il merkezlerinde ve ilçelerde birer olağanüstü hal bürosu oluşturulur. İl bürolarına İl Valisi veya görevlendireceği Vali muavini, İlçe bürolarına Kaymakamlar başkanlık eder.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ